.


 Home . Ncafe . การใช้งาน Ncafe  
 การกำหนดรูปแบบการพิมพ์คูปองด่วน (Sale Slip) Tue, 14/09/2010 10:34
ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการพิมพ์คูปองด่วน ( Sale Slip ) ซึ่งจะอธิบายตามหมายเลขสีแดงที่กำกับไว้บนรูปนะครับ

การเข้ามาหัวข้อนี้ท่านต้องกดปุ่ม คูปอง ที่อยู่หน้าแสดงผลหลัก จากนั้นกดปุ่ม กำหนดรูปแบบคูปอง โปรแกรมก็จะแสดงกรอบให้เลือกรูปแบบคูปอง (ดูกรอบด้านซ้ายในรูปครับ) ท่านจะเห็น

 • ข้อ A,B ซึ่งเป็นการกำหนดเครื่องพิมพ์สำหรับพิพม์คูปองด่วน ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้ว
 • ต่อจากนั้นท่านก็สามารถกดปุ่ม C1-C8 เพื่อเข้าไปกำหนดราคาและรูปแบบคูปองนั้นๆ ได้เลยครับ 
 • ข้อ D เป็นการกำหนดให้พนักงานสามารถกดปุ่มสร้างคูปองด่วนจากหน้าหลักได้ครับ หากท่านไม่เลือกหัวข้อนี้ท่านต้อง Login โดย Admin เท่านั้นจึงจะสามารถกดปุ่มสร้างคูปองด่วนได้ครับ การเลือกหัวข้อนี้ไม่รวม Guest นะครับต้อง Login โดยพนักงานหรือ Admin เท่านั้น

กรอบการกำหนดรูปแบบคูปอง

 • หมายเลข 1 เป็นการเลือกกลุ่มให้คูปองที่จะสร้างเพื่อกำหนดคุณสมบัติด้านการจำกัดเวลาใช้งานหรือการคำนวณราคาอื่นๆ ดูในหัวข้อกลุ่มสมาชิกครับ ค่าเริ่มต้นก็จะเป็น Coupon 
 • หมายเลข 2 เป็นการกำหนดชื่อกำกับเพื่อสะดวกในการแยกแยะประเภทคูปอง ซึ่งจะไม่การพิมพ์ออกในกระดาษคูปองครับ
 • หมายเลข 3 เป็นการกำหนดข้อความที่จะแสดงก่อน ราคาคูปองซึ่งจะอยู่ในบันทัดเดียวกัน ค่าเริ่มต้นคือ คูปองมูลค่า
 • หมายเลข 4 ข้อความแสดงสกุลเงินที่จะพิมพ์ต่อจากจำนวนเงิน ค่าเริ่มต้นคือ บาท
 • หมายเลข 5 คือตัวอักษรหรือตัวเลขนำหน้า Username ซึ่งสามารถกำหนดได้สูงสุด 4 ตัวอักษร
 • หมายเลข 6 เป็นการกำหนดรหัสเริ่มต้นซึ่งจะเป็นรหัสคูปองใบต่อไป โปรแกรมจะเพิ่มค่าโดยอัตโนมัติ และเติมเลข 0 นำหน้าให้ครบตามจำนวนหลักของ Username ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะพิมพ์ ข้อควรระวังไม่ควรกำหนดรหัสย้อนกลับกรณีเคยสร้างคูปองรหัสนั้นมาแล้ว โปรแกรมจะมีการตรวจสอบการซ้ำและหาค่ารหัสใหม่อัตโนมัติ ให้กำหนดตัวอักษรนำหน้าของรูปแบบคูปองให้แตกต่างกันเท่านั้นจึงจะไม่มีปัญหาในการสร้างคูปองครับ
 • หมายเลข 7 จำนวนหลัก Username สามารถกำหนดได้จาก 4-8 หลัก ข้อควรระวัง จำนวนหลักนี้จะนับรวมตัวอักษรนำหน้าด้วย ท่านอาจเจอปัญหานี้ เช่นกำหนดตัวอักษรนำหน้าเท่ากับ T123 ซึ่งมี 4 ตัวอักษร แล้วกำหนดจำนวนหลักไว้ 4 ซึ่งเท่ากับจำนวนตัวอักษรนำหน้า หากทำการพิมพ์คูปองท่านจะเห็นว่า ตัวอักษรนำหน้าโดนทับด้วยรหัสคูปองก็จะดูเหมือนว่าตัวอักษรนำหน้าหายไป ท่านต้องกำหนดจำนวนหลักให้เหมาะสมกับตัวอักษรนำหน้าด้วยครับ
 • หมายเลข 8 ราคาคูปองเป็นราคาที่จะแสดงบนกระดาษคูปองและ จำนวนเงินที่จะบันทึกรายได้ในระบบบัญชี ท่านต้องกำหนดตามความเป็นจริง
 • หมายเลข 9 จำนวนหลักรหัสผ่าน ท่านสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 4-8 หลัก โปรแกรมจะสุ่มสร้างรหัสผ่านเป็นตัวเลขให้อัตโนมัติครับ
 • หมายเลข 10 เป็นการกำหนดประเภทการคำนวณการใช้งานคูปอง หากท่านกำหนดตัดยอดตามเวลา โปรแกรมจะนับเวลาตั้งแต่ลูกค้าเริ่มใช้งานไปเรื่อยๆ จนครบตามจำนวนที่ท่านกำหนดไว้ใน หมายเลข 12 จึงจะตัดออกจากระบบ โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาค่าบริการทั่วไป ถ้าหากท่านไม่เลือกหัวข้อนี้เวลาลูกค้านำคูปองไปใช้งานโปรแกรมก็จะใช้การคำนวณราคาใน เมนู ค่าบริการ ซึ่งท่านสามารถกำหนดได้อย่างอิสระครับ
 • หมายเลข 11 เป็นกำหนดวันหมดอายุของคูปอง ซึ่งจะสัมพันธ์กับหมายเลข 13 ด้วยครับ