.


 Home . Ncafe . Versions History  
 NCAFE 1.9.3 Wed, 20/08/2008 20:17
(23/08/2003)

  • ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับเครื่อง Server ที่ติดตั้งโปรแกรม Winroute
  • ปรับปรุงให้ใช้งานได้กับเครื่อง Server ที่ติดตั้งโปรแกรม McAfee
  • ให้ทำการปรับปรุง Version Client ด้วยในกรณี Upgrade