.


 Home . เนื้อหาทั่วไป . บทความ, ข่าวสาร  
 Ncafe 1.9.14.2 Sun, 24/08/2008 23:44
  • เพิ่มรายงานการใช้งานของ Member ทุกรายการใน Report รวมทั้งเวลาเข้าเวลาออก
  • กำหนดให้ป้อนรหัสผ่านตอนเติมเงิน,เวลา ที่ Server ได้
  • แก้ไข (BUG) การกำหนดสิทธิให้เติมเงินสดได้ ไม่เก็บค่าเมื่อปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่
  • แก้ไข (BUG) กรณีการตั้งวันที่ของเครื่อง Server ย้อนกลับหรือวันเวลาของเครื่องผิดพลาด ทำให้การคำนวณเวลาของ Member ผิดพลาด
  • แก้ไข (BUG) แสดงยอดคงเหลือผิดพลาด กรณี มีค่าบริการอื่นๆ แต่ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว
  • แก้ไข (BUG) การป้อน Username,Password ที่ Client ได้ไม่เกิน 9 อักษรและบังคับให้ป้อนตัวเลขอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถ Login ได้หลังจาก ลูกค้าเปลี่ยน Password เกิน 9 หลัก
  • ยกเลิกระบบ Bonus เพราะมีผลกระทบ กับการทำระบบสมาชิกแบบต่างๆ ทำให้การคำนวณเวลาซับซ้อน และมีข้อจำกัดกับฐานข้อมูลเก่า จึงขอนำไปปรับปรุงใน Version ต่อไป
ติดตั้งทับ Version เก่าได้ (ให้ทำการ Upgrade Client เป็น 1.9.14.2 ด้วย)