.


 Home . เนื้อหาทั่วไป . บทความ, ข่าวสาร  
 Ncafe 1.9.14.3 Mon, 25/08/2008 16:18
  • แก้ไข (BUG 1.9.14.x) ไม่สามารถเติมเงินหรือเวลาได้หลังจากหมดเวลา หรือหลังจากแก้ไขข้อมูลสมาชิก
  • แก้ไข (BUG) การกำหนดสิทธิให้เติมเงินสดได้ ไม่เก็บค่าเมื่อปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่
ติดตั้งทับ Version เก่าได้ (ให้ทำการ Upgrade Client เป็น 1.9.14.2 ด้วย)