.


 Home . เนื้อหาทั่วไป . บทความ, ข่าวสาร  
 Nlog 1.0 โปรแกรมดู Logfile ของ Ncafe Wed, 08/10/2008 16:02
เป็นโปรแกรมเอาไว้สำหรับดู Log File ของ Ncafe ซึ่งท่านสามารถใช้โปรแกรม Nlog เปิด File ใน Directory c:\ncafe\logs ของเครื่อง Ncafe Server ซึ่งจะใช้ได้กับ Ncafe Server ตั้งแต่ Version 1.9.14 ขึ้นไปซึ่งจะช่วยให้ดูได้สะดวกขึ้น ในเบื้องต้น Version 1.0 นี้จะสามารถดูได้อย่างเดียวแต่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไปให้สามารถ Print หรือกำหนดรูปแบบการแสดงรายงานแบบต่างได้ต่อไป
โปรแกรมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ Log ได้ถ้าหากมีการแก้ไขหรือ Log ไม่อยู่ในสภาพเดิมโปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายในแต่ละรายการได้
Download Nlog 1.0 ได้เลยครับ